MAZDA VI?T NAM

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngN?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

GI?I THI?U V? SHOWROOM

Công ty C? ph?n AHCOM Vi?t Nam (Mazda Lê V?n L??ng) xin ???c g?i t?i Quý Khách hàng l?i chào trân tr?ng và xin gi?i thi?u v?i Quý Khách hàng ?ôi nét v? công ty c?a chúng tôi.

showroom Mazda Le Van Luong

GI?I THI?U MAZDA LÊ V?N L??NG

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngKính th?a Quý v?, Cùng v?i s? phát tri?n m?nh m? c?a th? tr??ng xe h?i Vi?t Nam, công ty c? ph?n AHCOM Vi?t Nam ra ??i và tr? thành doanh nghi?p hàng ??u trong l?nh v?c d?ch v? xe h?i v?i ??i ng? nhân viên ???c ?ào t?o bài b?n, chuyên nghi?p. Chính th?c khai tr??ng ??i lý Mazda Lê V?n L??ng ngày 29/10/2011, sau h?n 9 n?m ?i vào ho?t ??ng, chúng tôi ?ã bán ra h?n 15.000 xe t?i tay khách hàng và hàng tr?m ngàn l??t d?ch v? s?a ch?a, b?o d??ng xe Mazda. ??i lý Mazda Lê V?n L??ng luôn ???c Mazda Vi?t Nam ?ánh giá là m?t trong nh?ng ??i lý hàng ??u v? doanh s? bán hàng, d?ch v? sau bán hàng trong h? th?ng các ??i lý Mazda trên toàn qu?c. Tháng 11/2019, Mazda Lê V?n L??ng ?ã ti?n hành nâng c?p m?nh m? ?? tr? thành m?t ??i lý có Showroom v?i di?n tích h?n 700 mét vuông, có m?t ti?n t?a l?c t?i ???ng Lê V?n L??ng m?t trong nh?ng tuy?n ph? trung tâm b?c nh?t t?i phía tây thành ph? Hà N?i. ??ng hành cùng s? l?n m?nh c?a ??i lý là X??ng d?ch v? Mazda Lê V?n L??ng v?i di?n tích t?i 4500m2 t?i s? 105 Nguy?n Tuân, Qu?n Thanh Xuân Hà N?i, X??ng d?ch v? Mazda Lê V?n L??ng ?áp ?ng ngày càng cao nhu c?u ch?m sóc, b?o d??ng xe, s? d?ng, thay th? các linh ki?n chính hãng c?a Mazda, v?i không gian ?ón ti?p r?ng rãi, chuyên nghi?p, c? s? v?t ch?t hi?n ??i. M?i n?m, X??ng d?ch v? Mazda Lê V?n L??ng ?ón trên 20.000 l??t khách hàng và luôn nh?n ???c nh?ng ph?n h?i hài lòng t? phía khách hàng. V?i ph??ng châm T?N TÂM – CHUYÊN NGHI?P, ??i lý Mazda Lê V?n L??ng luôn c? g?ng ?em ??n nh?ng s?n ph?m cùng d?ch v? t?t nh?t, x?ng ?áng là ??n v? d?n ??u trong h? th?ng Mazda trên toàn qu?c. Chúng tôi mong mu?n ti?p t?c nh?n ???c s? tin t??ng và tin yêu c?a Quý v?. Trân tr?ng c?m ?n!

"AHCOM Vi?t Nam – V?ng b??c t??ng lai" là ni?m tin ho?t ??ng c?a chúng tôi v?i mong mu?n luôn ?em l?i nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t t?i Quý Khách hàng. Chúng tôi xin chúc Quý Khách hàng s?c kh?e, h?nh phúc, thành công!

THÔNG TIN LIÊN H?