Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngMazda Lê V?n L??ng

MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

V? MAZDA VI?T NAM

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngT?i Mazda Vi?t Nam, d??i bàn tay tài hoa c?a ng??i th?y ngh? nhân, m?i chi?c xe tr? thành m?t tác ph?m ngh? thu?t rung làm ??ng trái tim.

Rotary

T?P ?OÀN ???C XÂY D?NG TRÊN N?N T?NG TINH TH?N

T?i Mazda, Chúng tôi không làm chi?c xe, mà chúng tôi mang l?i ni?m vui và h?nh phúc cho khách hàng b?i Mazda tin r?ng chi?c xe s? lay ??ng c?m xúc và th?c t?nh các giác quan, t?o s? ph?n khích cho ng??i s? h?u.