1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

B?t ??ng S?n

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngDi?n ?àn b?t ??ng s?n , mua bán, cho thuê nhà ??t, thuê v?n phòng, nhà tr?

 1. Mua, Bán nhà

  Rao v?t mua bán nhà, nhà ?, , , bi?t th?, , nhà li?n k?, phan l?
  ?? tài th?o lu?n:
  15,474
  Bài vi?t:
  22,777
 2. Mua, Bán ??t

  Cho thuê ??t, , chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t, ??t th? c?, ??t có s? ??, ,...
  ?? tài th?o lu?n:
  4,908
  Bài vi?t:
  9,660
 3. D?ch v? nhà ??t

  Cho thuê, , , d?ch v? mua bán nhà ??t, làm gi?y t? nhà,…
  ?? tài th?o lu?n:
  2,362
  Bài vi?t:
  5,105
 4. C?n thuê, Cho thuê nhà, x??ng

  Rao v?t c?n thuê, cho thuê nhà, nhà x??ng, m?t b?ng kinh doanh
  ?? tài th?o lu?n:
  1,519
  Bài vi?t:
  2,831
 5. Thuê nh??ng c?a hàng

  Di?n ?àn rao v?t cho thuê, c?n thuê mua bán
  ?? tài th?o lu?n:
  135
  Bài vi?t:
  814
 6. Thuê v?n phòng, phòng h?p

  Di?n ?àn rao v?t c?n thuê, , phòng h?p
  ?? tài th?o lu?n:
  863
  Bài vi?t:
  1,626
 7. B?t ??ng s?n khác

  Các lo?i b?t ??ng s?n khác, rao v?t, mua bán các lo?i hình
  ?? tài th?o lu?n:
  5,706
  Bài vi?t:
  8,648
?ang t?i...