1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

M? ph?m

Di?n ?àn mua bán m? ph?m, n??c hoa, d?ng c? trang ?i?m

 1. B? m? ph?m

  Mua bán b? m? ph?m, m? ph?m nh?p kh?u, nh?p ngo?i, trong n??c ??m b?o ch?t l??ng cao
  ?? tài th?o lu?n:
  1,655
  Bài vi?t:
  5,378
 2. Ch?m sóc c? th?

  Các lo?i th?o d??c, thu?c ch?c n?ng, h? tr?, ch?m sóc c? th?...
  ?? tài th?o lu?n:
  4,900
  Bài vi?t:
  7,721
 3. D?ng c? làm ??p

  D?ng c? t?p GYM, matxa, Spa, ?á l?n, d?ng c? ch?m sóc làm ??p....
  ?? tài th?o lu?n:
  1,964
  Bài vi?t:
  3,633
 4. N??c hoa - M? ph?m khác

  N??c hoa Nam, n??c hoa N?, M? Ph?m, làm ??p, spa, nha khoa, các thi?t b? làm ??p, trang ?i?m.
  ?? tài th?o lu?n:
  5,503
  Bài vi?t:
  9,774
 5. S?n ph?m dành cho tóc

  S?n ph?m ch?m sóc tóc, m? ph?m tóc, U?n, s?y, g?i, nhu?m, hight light tóc....
  ?? tài th?o lu?n:
  274
  Bài vi?t:
  1,508
 6. ?? trang ?i?m

  Son ph?n, m?t cara, chì, ch?i l?ng mi....
  ?? tài th?o lu?n:
  184
  Bài vi?t:
  1,087
?ang t?i...