1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Vi?n th?ng, Tin h?c

Chuyên m?c mua bán rao v?t các d?ch v?, s?n ph?m Vi?n th?ng tin h?c: ?i?n tho?i, sim s?, d?ch v? vi?n th?ng, internet, thi?t k? website, domain, hosting,...

 1. ?i?n tho?i chính h?ng

  ?i?n tho?i Mobile Nokia, Samsung, Motorola, Sony, HTC, Black Berry, Qmobile....
  ?? tài th?o lu?n:
  2,854
  Bài vi?t:
  15,449
 2. ?i?n tho?i Trung Qu?c

  Các lo?i ?i?n tho?i s?n xu?t t?i trung qu?c
  ?? tài th?o lu?n:
  600
  Bài vi?t:
  3,998
 3. Linh ph? ki?n ?i?n tho?i

  Các lo?i linh ph? ki?n cho ?T: th? nh?, bao da, s?c, tai nghe, ... các d?ch v? cho ?T: unlock, cài ti?ng Vi?t,…
  ?? tài th?o lu?n:
  1,718
  Bài vi?t:
  5,779
 4. S?a ch?a ?i?n tho?i

  ?? tài th?o lu?n:
  1,312
  Bài vi?t:
  2,998
 5. Sim s? ??p

  ??ng bán ho?c mua các lo?i sim ?i?n tho?i s? ??p, Mobi, Vina, Viettel, ...
  ?? tài th?o lu?n:
  1,424
  Bài vi?t:
  12,556
 6. D?ch v? th? cào

  Th? cào Viettel,mobi,vina
  ?? tài th?o lu?n:
  588
  Bài vi?t:
  1,947
 7. D?ch v? vi?n th?ng

  ?? tài th?o lu?n:
  1,035
  Bài vi?t:
  5,777
 8. Domain - Hosting

  ?? tài th?o lu?n:
  586
  Bài vi?t:
  2,189
 9. Dich v? Website

  ?? tài th?o lu?n:
  1,391
  Bài vi?t:
  4,134
 10. Gi?i thi?u Website

  ?? tài th?o lu?n:
  2,602
  Bài vi?t:
  4,122
?ang t?i...