MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

Blank

R?T XIN L?I, TRANG MÀ B?N TÌM KI?M KHÔNG T?N T?I/?Ã B? XOÁ.

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngVui lòng ch?n 1 trong nh?ng liên k?t d??i ?ây.

MUA XE