1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -
bao06366
Ho?t ??ng cu?i:
19/09/2018
Tham gia ngày:
04/01/2018
Bài vi?t:
3,288
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
36
Gi?i tính:
Nam
Sinh nh?t:
02/03/1996 (Tu?i: 24)
Web:
N?i ?:
TPHCM

bao06366

Thành viên tích c?c, Nam, 24, ??n t? TPHCM

bao06366 ???c nhìn th?y l?n cu?i:
19/09/2018
  1. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  2. hangtrannga27
   hangtrannga27
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p g?ng gi?ng nh? g?ng trau, g?ng s? . N?u HTX ho?c n?ng dan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, g?ng này là g?ng 12 tháng tu?i, g?ng ?? m?c m?m, kho?ng 6-7 tháng là thu ho?ch 3kg/1 bao
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  3. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng ??u cá c?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau: ??m ..........35 % min, ?m.............15% max, Mu?i...........12% max, Các s?n......3% max. Xu?t x? Vi?t Nam

   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  4. hangtrannga27
   hangtrannga27
   C? s? Chúng t?i bán các lo?i nguyên li?u ch? bi?n TACN nh? cám g?o, b?p h?t, b?t cá các lo?i, b?t x??ng th?t Y, b? nành Agrentina, b? c?i ??ng ....Vui lòng liên h? 0909 922 617 ho?c thuyhangtrandam@gmail.com
  5. tranhang255678
   tranhang255678
   C? s? Chúng t?i bán các lo?i nguyên li?u ch? bi?n TACN nh? cám g?o, b?p h?t, b?t cá các lo?i, b?t x??ng th?t Y, b? nành Agrentina, b? c?i ??ng ....Vui lòng liên h? 0909 922 617 ho?c thuyhangtrandam@gmail.com
  6. hangtrannga27
   hangtrannga27
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, khoai m?n, khoai sáp. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 500 gram ??n 1 kg ho?c 1 kg up tr? lên.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  7. hangtrannga27
   hangtrannga27
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p g?ng gi?ng nh? g?ng trau, g?ng s? . N?u HTX ho?c n?ng dan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, g?ng này là g?ng 12 tháng tu?i, g?ng ?? m?c m?m, kho?ng 6-7 tháng là thu ho?ch 3kg/1 bao
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  8. hangtrannga27
   hangtrannga27
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  9. hangtrannga27
   hangtrannga27
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, 1 kg là 25 c? . N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 15 t?n/ ha.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  10. tranhang255678
   tranhang255678
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  11. hangtrannga27
   hangtrannga27
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng ??u cá c?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau:

   ??m ..........35 % min
   ?m.............15% max
   Mu?i...........12% max
   Các s?n......3% max

   Xu?t x? Vi?t Nam

   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0909922617 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  12. hangtran77899
   hangtran77899
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p g?ng gi?ng nh? g?ng trau, g?ng ta. G?ng này là g?ng già 12 tháng tu?i, g?ng ?? m?c m?m, kho?ng 8 ??n 9 tháng là thu ho?ch kho?ng 2kg/1 bao, 1kg là 15 bao, có t? v?n k? thu?t t?n tình và giá c? ph?i ch?ng.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  13. hangtran77899
   hangtran77899
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p g?ng gi?ng nh? g?ng trau, g?ng s? . N?u HTX ho?c n?ng dan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, g?ng này là g?ng 12 tháng tu?i, g?ng ?? m?c m?m, kho?ng 6-7 tháng là thu ho?ch 3kg/1 bao
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  14. tranhang255678
   tranhang255678
   V? mè trích ly

   ?? ??m : 10%

   ?? ?m : 10% max

   Xu?t x? Vi?t Nam

   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  15. hangtrannga27
   hangtrannga27
   Chúng t?i chuyên nh?p các m?t hàng nguyên li?u th?c ?n gia súc

   B? nành Agrentina ch? tiêu nh? sau:

   Protein: 46.19pct

   Moisture: 10.64pct

   Fibre: 3.5pct

   Sand/Silica: 0.19 pct

   Aflatoxin: <4.0 ppb

   Free from mouldy and live insects.

   Qúy doanh nghi?p hay cá nhan nào có nhu c?u xin liên h? 0937392133 g?p H?ng hay email hangtran078@gmail.com
  16. hangtrannga27
   hangtrannga27
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng hoa lan r?ng c?y m?. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng.
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  17. hangngatran1987
   hangngatran1987
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p khoai m?n gi?ng v?i s? l??ng l?n. Tiêu chu?n gi?ng g?m nh? sau:

   - Dài 2-3cm

   - ???ng kính: 1,2cm

   - 100 ??n 120 c?/1kg

   - ?óng bao 40-50kg

   Ai có nhu c?u xin liên h? s? ?t 0937392133 g?p h?ng
  18. hangngatran1987
   hangngatran1987
   Chúng t?i c?n mua các lo?i nguyên li?u ch? bi?n TACN nh? cám g?o, b?p h?t , b?t cá, b?t x??ng th?t Y, b? nành Agrentina, b? c?i ??ng ....Vui lòng liên h? 0909 922 617 ho?c thuyhangtrandam@gmail.com
  19. hangngatran1987
   hangngatran1987
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng xác m?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau:
   ??m ..........10 % min
   ?m.............17% max
   Tro............25%
   Các s?n......1% max
   Xu?t x? Vi?t Nam
   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.
   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937 392 133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  20. hangngatran1987
   hangngatran1987
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng xác m?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau:
   ??m ..........10 % min
   ?m.............17% max
   Tro............25%
   Các s?n......1% max
   Xu?t x? Vi?t Nam
   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.
   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937 392 133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
 • ?ang t?i...
 • ?ang t?i...
 • Gi?i thi?u

  Gi?i tính:
  Nam
  Sinh nh?t:
  02/03/1996 (Tu?i: 24)
  Web:
  N?i ?:
  TPHCM
?ang t?i...