1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -
congduc.spro.vn
Ho?t ??ng cu?i:
25/08/2017
Tham gia ngày:
22/04/2016
Bài vi?t:
3,067
?? ???c thích:
186
?i?m thành tích:
48

Ng??i theo d?i 2

Gi?i tính:
Nam
Sinh nh?t:
03/11/1994 (Tu?i: 26)
Web:
N?i ?:
143 bình l?i, Q. Bình th?nh

congduc.spro.vn

Thành viên tích c?c, Nam, 26, ??n t? 143 bình l?i, Q. Bình th?nh

congduc.spro.vn ???c nhìn th?y l?n cu?i:
25/08/2017
  1. hangtrannga27
   hangtrannga27
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các lo?i b?p non theo kích c? có nh?n gia c?ng ?óng khay và phan ph?i kh?p th? tr??ng trong và ngoài n??c, giá c? ph?i ch?ng, có giao hàng t?i sài gòn và các t?nh, s? l??ng t?i thi?u là 50kg. M?i chi ti?t vui lòng liên h? Ms.H?ng 0937392133 ho?c email:hangtran078@gmail.com
  2. hangngatran1987
   hangngatran1987
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên thu mua gi?ng khoai s?, khoai m?n, khoai sáp. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, ??n t?n n?i thu ho?ch, giá c? th??ng l??ng

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 500 gram ??n 1 kg ho?c 1 kg up tr? lên.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0909 922 617 ( Ms.Hang)
  3. myvietrelationship
   myvietrelationship
   Chuyên cung c?p gi?ng khoai m?n cho n?ng su?t cao,

   Tr?ng l??ng c? 800g – 1,7kg/c?.

   Bình quan m?i 1ha cho n?ng su?t thu ho?ch t??ng ???ng t? 22 -25 t?n c?.

   Th?i gian tr?ng ??n khi thu ho?ch t??ng ???ng 5-6 tháng.

   CTy s? h? tr? k? thu?t và bao tiêu ??u ra s?n ph?m thu ho?ch cho nhà v??n.

   Ai có nhu c?u xin liên h? s? ?t 0937392133 g?p h?ng
  4. hangngatran1987
   hangngatran1987
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  5. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  6. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng ??u cá c?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau: ??m ..........35 % min, ?m.............15% max, Mu?i...........12% max, Các s?n......3% max. Xu?t x? Vi?t Nam

   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  7. hangtrannga27
   hangtrannga27
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng xác m?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau:
   ??m ..........10 % min
   ?m.............17% max
   Tro............25%
   Các s?n......1% max
   Xu?t x? Vi?t Nam
   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.
   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937 392 133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  8. tranhang255678
   tranhang255678
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  9. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0909922617 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  10. tranhang255678
   tranhang255678
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  11. tranhang255678
   tranhang255678
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p khoai m?n gi?ng v?i s? l??ng l?n. Tiêu chu?n gi?ng g?m nh? sau:

   - Dài 2-3cm

   - ???ng kính: 1,2cm

   - 100 ??n 120 c?/1kg

   - ?óng bao 40-50kg

   Ai có nhu c?u xin liên h? s? ?t 0937392133 g?p h?ng
  12. hangtrannga27
   hangtrannga27
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, 1 kg là 25 c? . N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 15 t?n/ ha.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  13. hangtrannga27
   hangtrannga27
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng xác m?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau:
   ??m ..........10 % min
   ?m.............17% max
   Tro............25%
   Các s?n......1% max
   Xu?t x? Vi?t Nam
   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.
   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937 392 133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  14. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng ??u cá c?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau: ??m ..........35 % min, ?m.............15% max, Mu?i...........12% max, Các s?n......3% max. Xu?t x? Vi?t Nam

   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  15. hangtran77899
   hangtran77899
   Chúng t?i chuyên nh?p các m?t hàng nguyên li?u th?c ?n gia súc

   B? nành Agrentina ch? tiêu nh? sau:

   Protein: 46.19pct

   Moisture: 10.64pct

   Fibre: 3.5pct

   Sand/Silica: 0.19 pct

   Aflatoxin: <4.0 ppb

   Free from mouldy and live insects.

   Qúy doanh nghi?p hay cá nhan nào có nhu c?u xin liên h? 0937392133 g?p H?ng hay email hangtran078@gmail.com
  16. hangngatran1987
   hangngatran1987
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p g?ng gi?ng nh? g?ng trau, g?ng s? . N?u HTX ho?c n?ng dan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, g?ng này là g?ng 12 tháng tu?i, g?ng ?? m?c m?m, kho?ng 6-7 tháng là thu ho?ch 3kg/1 bao
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  17. hangngatran1987
   hangngatran1987
   Chúng t?i c?n mua các lo?i nguyên li?u ch? bi?n TACN nh? cám g?o, b?p h?t , b?t cá, b?t x??ng th?t Y, b? nành Agrentina, b? c?i ??ng ....Vui lòng liên h? 0909 922 617 ho?c thuyhangtrandam@gmail.com
  18. hangngatran1987
   hangngatran1987
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p g?ng gi?ng nh? g?ng trau, g?ng s? . N?u HTX ho?c n?ng dan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, g?ng này là g?ng 12 tháng tu?i, g?ng ?? m?c m?m, kho?ng 6-7 tháng là thu ho?ch 3kg/1 bao
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  19. hangtran77899
   hangtran77899
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, khoai m?n, khoai sáp. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.
   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 500 gram ??n 1 kg ho?c 1 kg up tr? lên.
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  20. hangngatran1987
   hangngatran1987
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
 • ?ang t?i...
 • ?ang t?i...
 • Gi?i thi?u

  Gi?i tính:
  Nam
  Sinh nh?t:
  03/11/1994 (Tu?i: 26)
  Web:
  N?i ?:
  143 bình l?i, Q. Bình th?nh

  Ch? ky

  Spro là n?i cung c?p : , ...
?ang t?i...