1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -
giaoducvietnam
Ho?t ??ng cu?i:
20/05/2020
Tham gia ngày:
15/12/2014
Bài vi?t:
3,068
?? ???c thích:
6
?i?m thành tích:
38
Gi?i tính:
N?
Sinh nh?t:
12/05/1990 (Tu?i: 30)
Web:
N?i ?:
TPHCM

giaoducvietnam

Thành viên tích c?c, N?, 30, ??n t? TPHCM

giaoducvietnam ???c nhìn th?y l?n cu?i:
20/05/2020
  1. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0909922617 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  2. tranhang28052027
   tranhang28052027
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, 1 kg là 25 c? . N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 15 t?n/ ha.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  3. hangngatran1987
   hangngatran1987
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, 1 kg là 25 c? . N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 15 t?n/ ha.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  4. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng ??u cá c?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau: ??m ..........35 % min, ?m.............15% max, Mu?i...........12% max, Các s?n......3% max. Xu?t x? Vi?t Nam

   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  5. hangtran77899
   hangtran77899
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên thu mua gi?ng khoai s?, khoai m?n, khoai sáp. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, ??n t?n n?i thu ho?ch, giá c? th??ng l??ng

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 500 gram ??n 1 kg ho?c 1 kg up tr? lên.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0909 922 617 ( Ms.Hang)
  6. tranhang255678
   tranhang255678
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các lo?i b?p non theo kích c? có nh?n gia c?ng ?óng khay và phan ph?i kh?p th? tr??ng trong và ngoài n??c, giá c? ph?i ch?ng, có giao hàng t?i sài gòn và các t?nh, s? l??ng t?i thi?u là 50kg. M?i chi ti?t vui lòng liên h? Ms.H?ng 0937392133 ho?c email:hangtran078@gmail.com
  7. hangngatran1987
   hangngatran1987
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên thu mua gi?ng khoai s?, khoai m?n, khoai sáp. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, ??n t?n n?i thu ho?ch, giá c? th??ng l??ng

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 500 gram ??n 1 kg ho?c 1 kg up tr? lên.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0909 922 617 ( Ms.Hang)
  8. hangngatran1987
   hangngatran1987
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng ??u cá c?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau:

   ??m ..........35 % min
   ?m.............15% max
   Mu?i...........12% max
   Các s?n......3% max

   Xu?t x? Vi?t Nam

   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0909922617 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  9. hangtran78899
   hangtran78899
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, khoai m?n, khoai sáp. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 500 gram ??n 1 kg ho?c 1 kg up tr? lên.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  10. hangtran78899
   hangtran78899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p khoai m?n gi?ng v?i s? l??ng l?n. Tiêu chu?n gi?ng g?m nh? sau:

   - Dài 2-3cm

   - ???ng kính: 1,2cm

   - 100 ??n 120 c?/1kg

   - ?óng bao 40-50kg

   Ai có nhu c?u xin liên h? s? ?t 0937392133 g?p h?ng
  11. BuiHuyeenl3
  12. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0909922617 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  13. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng ??u cá c?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau: ??m ..........35 % min, ?m.............15% max, Mu?i...........12% max, Các s?n......3% max. Xu?t x? Vi?t Nam

   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  14. hangtran77899
   hangtran77899
   Chúng t?i chuyên cung c?p nguyên li?u th?c ?n gia súc nh? b?t cá 50- 55 -60, b? hèm bia kh?, b?t x??ng th?t, b? b?p lên men. Qúy khách có nhu c?u xin liên h? Ms. H?ng 0937392133.
  15. myvietrelationship
   myvietrelationship
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0909922617 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  16. myvietrelationship
   myvietrelationship
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0909922617 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  17. myvietrelationship
   myvietrelationship
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p b?p trái M? theo size. N?u c?ng ty ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, b?p M?, l?t v? ho?c ch?a l?t v?, giá c? ph?i ch?ng, giao hàng t?i sg M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  18. MinhDang2018
   MinhDang2018 hot nh?t 2018
  19. hangtran77899
   hangtran77899
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên thu mua gi?ng khoai s?, khoai m?n, khoai sáp. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, ??n t?n n?i thu ho?ch, giá c? th??ng l??ng

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 500 gram ??n 1 kg ho?c 1 kg up tr? lên.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0909 922 617 ( Ms.Hang)
  20. thuhahts2018
 • ?ang t?i...
 • ?ang t?i...
 • Gi?i thi?u

  Gi?i tính:
  N?
  Sinh nh?t:
  12/05/1990 (Tu?i: 30)
  Web:
  N?i ?:
  TPHCM
?ang t?i...