1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
HaiYenFashion
Ho?t ??ng cu?i:
24/07/2020
Tham gia ngày:
23/07/2017
Bài vi?t:
245
?? ???c thích:
20
?i?m thành tích:
18
Gi?i tính:
N?
Sinh nh?t:
17/08/1985 (Tu?i: 35)
N?i ?:
150 Nguy?n Thi?n Thu?t, P.3, Q.3, TP.HCM

HaiYenFashion

Thành viên tích c?c, N?, 35, ??n t? 150 Nguy?n Thi?n Thu?t, P.3, Q.3, TP.HCM

HaiYenFashion ???c nhìn th?y l?n cu?i:
24/07/2020
?ang t?i...