1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -
SHOPBITI
Ho?t ??ng cu?i:
24/12/2019
Tham gia ngày:
01/07/2014
Bài vi?t:
3,748
?? ???c thích:
121
?i?m thành tích:
38
Gi?i tính:
N?
Sinh nh?t:
10/11/1990 (Tu?i: 30)
Web:
N?i ?:
55 ???NG S? 1 _P11_Gò V?P

SHOPBITI

Thành viên tích c?c, N?, 30, ??n t? 55 ???NG S? 1 _P11_Gò V?P

SHOPBITI ???c nhìn th?y l?n cu?i:
24/12/2019
  1. htsang1995
  2. hangtran77899
   hangtran77899
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p g?ng gi?ng nh? g?ng trau, g?ng s? . N?u HTX ho?c n?ng dan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, g?ng này là g?ng 12 tháng tu?i, g?ng ?? m?c m?m, kho?ng 6-7 tháng là thu ho?ch 3kg/1 bao
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  3. hangtrannga27
   hangtrannga27
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng xác m?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau:
   ??m ..........10 % min
   ?m.............17% max
   Tro............25%
   Các s?n......1% max
   Xu?t x? Vi?t Nam
   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.
   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937 392 133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  4. hangngatran1987
   hangngatran1987
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, 1 kg là 25 c? . N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 15 t?n/ ha.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  5. hangtrannga27
   hangtrannga27
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, khoai m?n, khoai sáp. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 500 gram ??n 1 kg ho?c 1 kg up tr? lên.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  6. tranhang255678
   tranhang255678
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p g?ng gi?ng nh? g?ng trau, g?ng s? . N?u HTX ho?c n?ng dan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, g?ng này là g?ng 12 tháng tu?i, g?ng ?? m?c m?m, kho?ng 6-7 tháng là thu ho?ch 3kg/1 bao
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  7. hangtrannga27
   hangtrannga27
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, 1 kg là 25 c? . N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 15 t?n/ ha.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  8. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0909922617 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  9. hangtrannga27
   hangtrannga27
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá làm phan bón v?i ch? tiêu sau:

   a. B?t cá 15

   - ??m: 15% min
   - Tro : 20 - 25%

   - Xu?t x? Vi?t Nam

   b. B?t cá 35

   - ??m : 35%

   - Tro: 20-25%

   - Xu?t x? Vi?t Nam

   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  10. hangtran77899
   hangtran77899
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng khoai s?, khoai m?n, khoai sáp. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng, h? tr? k? thu?t.
   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 500 gram ??n 1 kg ho?c 1 kg up tr? lên.
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang) ho?c email thuyhangtrandam@gmail.com
  11. hangtrannga27
   hangtrannga27
   Hi?n tai,chúng t?i có ngu?n hàng cám g?o trích ly t? nhà máy ?n ??, giá c? ph?i ch?ng, có giá CIF và giá n?i ??a.
   Cám g?o trích ly ch? tiêu nh? sau
   Profat (oil nad albuminoids): 16%min
   Sand/Silica: 5%max
   Fibre: 14%max
   Aflatoxin: 50 PPB MAX
   Free from mouldy and live insects.
   Qúy doanh nghi?p hay cá nhan nào có nhu c?u xin liên h? 0937392133 g?p H?ng hay email hangtran078@gmail.com
  12. hangngatran1987
   hangngatran1987
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các lo?i b?p non theo kích c? có nh?n gia c?ng ?óng khay và phan ph?i kh?p th? tr??ng trong và ngoài n??c, giá c? ph?i ch?ng, có giao hàng t?i sài gòn và các t?nh, s? l??ng t?i thi?u là 50kg. M?i chi ti?t vui lòng liên h? Ms.H?ng 0937392133 ho?c email:hangtran078@gmail.com
  13. hangtran77899
   hangtran77899
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng ??u cá c?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau: ??m ..........35 % min, ?m.............15% max, Mu?i...........12% max, Các s?n......3% max. Xu?t x? Vi?t Nam

   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  14. hangngatran1987
   hangngatran1987
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng xác m?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau:
   ??m ..........10 % min
   ?m.............17% max
   Tro............25%
   Các s?n......1% max
   Xu?t x? Vi?t Nam
   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.
   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937 392 133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  15. hangngatran1987
   hangngatran1987
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p khoai m?n gi?ng v?i s? l??ng l?n. Tiêu chu?n gi?ng g?m nh? sau:

   - Dài 2-3cm

   - ???ng kính: 1,2cm

   - 100 ??n 120 c?/1kg

   - ?óng bao 40-50kg

   Ai có nhu c?u xin liên h? s? ?t 0937392133 g?p h?ng
  16. hangtrannga27
   hangtrannga27
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên thu mua gi?ng khoai s?, khoai m?n, khoai sáp. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, ??n t?n n?i thu ho?ch, giá c? th??ng l??ng

   S?n ph?m thu ho?ch có n?ng su?t dao ??ng t? 500 gram ??n 1 kg ho?c 1 kg up tr? lên.

   M?i chi ti?t xin liên h?: 0909 922 617 ( Ms.Hang)
  17. hangtran78899
   hangtran78899
   Hi?n tai,chúng t?i có ngu?n hàng cám g?o trích ly t? nhà máy ?n ??, giá c? ph?i ch?ng, có giá CIF và giá n?i ??a.
   Cám g?o trích ly ch? tiêu nh? sau
   Profat (oil nad albuminoids): 16%min
   Sand/Silica: 5%max
   Fibre: 14%max
   Aflatoxin: 50 PPB MAX
   Free from mouldy and live insects.
   Qúy doanh nghi?p hay cá nhan nào có nhu c?u xin liên h? 0937392133 g?p H?ng hay email hangtran078@gmail.com
  18. hangtran78899
   hangtran78899
   N?ng s?n H?ng Nga chuyên cung c?p gi?ng hoa lan r?ng c?y m?. N?u HTX ho?c cá nhan có nhu c?u thì liên h? v?i chúng t?i b?t c? lúc nào, giá c? ph?i ch?ng, t? v?n cách tr?ng.
   M?i chi ti?t xin liên h?: 0937 392 133 ( Ms.Hang)
  19. hangtrannga27
   hangtrannga27
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p các m?t hàng xác m?m kh? v?i ch? tiêu nh? sau:
   ??m ..........10 % min
   ?m.............17% max
   Tro............25%
   Các s?n......1% max
   Xu?t x? Vi?t Nam
   Chúng t?i giao hàng t?n n?i v?i s? l??ng t?i thi?u là 10 ??n 15 t?n.
   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937 392 133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
  20. hangtrannga27
   hangtrannga27
   C? s? Chúng t?i chuyên cung c?p b?t cá bi?n ??m 50,55,60 v?i ch? tiêu sau:

   B?t cá ??m 50 : ??m: 50% , Tro: 20 max, ?m : 10%

   B?t cá ??m 55 : ??m: 55%, ?m: 10 max, Tro: 25 max

   B?t cá ??m 60 : ??m: 60%, Tro: 25 max, ?m : 10%

   Qúy cá nhan ho?c c?ng ty có nhu c?u xin liên h?: 0937392133 g?p H?ng ho?c email hangtran078@gmail.com
 • ?ang t?i...
 • ?ang t?i...
 • Gi?i thi?u

  Gi?i tính:
  N?
  Sinh nh?t:
  10/11/1990 (Tu?i: 30)
  Web:
  N?i ?:
  55 ???NG S? 1 _P11_Gò V?P
  T? v?n thi?t k? xay d?ng khu l?ng m? ?á Ninh Bình cao c?p, nhi?u m?u m? ??p.??a ch? làm và bán các ki?u m?u m? ?á ??p, m? b?ng ?á t? nhiên Ninh Bình Thanh Hóa.Chúng t?i là ??a ch? chuyên thi?t k? các “M?u L?ng M? ??p” b?ng ch?t li?u ?á t? nhiên cho các gia ?ình, dòng h?.

  I, L?ng m? ?á th??ng g?m nh?ng h?ng m?c ?á nào ?
  L?ng m? ?á ??p là m?t qu?n th? khu?n viên v?i nhi?u h?ng m?c ?á nh? :
  – L?ng th? ?á, m? ?á ??n, cu?n th? ?á, c?ng ?á, lan can ?á.
  ?ay là nh?ng thành ph?n chính c?a khu l?ng m?, trong ?ó l?ng th? là n?i th? cúng chung cho toàn khu, cu?n th? là v?t phong th?y dùng ?? che ch?n tà khí.
  – ?á lát n?n, l? h??ng ?á, ?èn ?á, b?c tam c?p …
  Ngày nay r?t nhi?u gia ?ình, dòng h? ch?n l?a xay d?ng l?ng m? b?ng ?á do nh?ng tính n?ng ?u vi?t c?a nó so v?i cách xay truy?n th?ng.

  II, M?u l?ng m? ??p b?ng ?á
  Các lo?i m? ?á th?ng d?ng ???c phan lo?i b?i ?á m? ngh? Ninh Van Ninh Bình chúng t?i nh? sau :
  – M? tam s?n ?á : còn g?i là m? kh?ng mái ?á, m? bành ?á hay m? h?u bành ?á.
  – M? m?t mái ?á : còn g?i là m? m?t ?ao ?á.
  – M? hai mái ?á : còn g?i là m? hai ?ao ?á.
  – M? ba mái ?á : còn g?i là m? ba ?ao ?á.
  – M? ??i ?á : m? cho hai hay nhi?u ng??i, có th? kh?ng có mái ho?c có hai mái ba mái.
  – M? tròn ?á : m? ?á hình tròn.
  – M? c?ng giáo ?á : lo?i m? dành cho bên thiên chúa giáo.
  – M? l?c l?ng ?á.
  – M? bát giác ?á.
  – M? tháp ?á : m? d?ng hình tháp dùng cho chùa chi?n.
  – M? ti?u ?á : lo?i m? ?á nh? và li?n kh?i.

  - M?u l?ng m? ?á

  III, L?ng m? ?á Ninh Bình – t?i sao nên dùng ?
  L?ng m? ?á Ninh Bình ???c làm t? nh?ng hòn ?á xanh kh?i khai thác ? các t?nh nh? Ninh Bình, Thanh Hóa.Qua nh?ng c?ng ?o?n nh? ?óng th?, tr?m tr? hoa v?n … c?a nh?ng ngh? nhan lành ngh? c?a ?á m? ngh? Ninh Bình ?? cho ra nh?ng s?n ph?m l?ng m? ??p và b?n v?ng m?i m?i.

  L?ng m? ?á Ninh Bình
  – ?? b?n v?ng cao : L?ng m? ?á kh?i ???c gia c?ng và l?p ??t s?n t?i x??ng sau ?ó v?n chuy?n ??n c?ng trình l?p ghép.Do m? ?á kh?i ???c làm t? nh?ng t?m ?á nguyên kh?i t? nhiên nên nó có ?? b?n v?nh c?u, kh?ng b? n?t n? hay phai màu nh? các lo?i m? khác khi ch?u tác ??ng c?a thiên nhiên.

  – Tính th?m m? cao : Th??ng có nhi?u lo?i m? ?á, trong ?ó m? ?á xanh Thanh Hóa là lo?i ???c ?a chu?ng nh?t ngày nay.M? b?ng ?á xanh có th? ?ánh bóng, ?iêu kh?c hoa v?n phù h?p v?i v?n hóa Vi?t mà kh?ng b? phai m? theo th?i gian nh? vào các c?ng ngh? tiên ti?n hi?n nay.

  – Giá thành kh?ng h? cao : l?ng m? ?á v?i ch?t l??ng b?n v?ng v?nh c?u, v? ??p trang tr?ng, t?n kính n?i b?t h?n h?n so v?i các lo?i m? khác, nh?ng v? giá m? ?á r?t phù h?p v?i kh? n?ng c?a quy khách hàng có nhu c?u g?i g?m ??n nh?ng ng??i than ? c?i v?nh h?ng.

  M? tròn ?á LMD 06
  ?á m? ngh? Ninh Van Ninh Bình là ??a ch? làm, c?ng ty thi?t k? xay d?ng l?ng m? ?á kinh nghiêm, có nh?ng ngh? nhan có kinh nghi?m lau n?m t?i làng ngh?. Chúng t?i lu?n cam k?t s? cho quy khách m?t s? l?a ch?n thích h?p nh?t v? kích th??c, các m?u m? ?á Ninh Van, m?u m? ??p và t?i ?u nh?t.

  Th?ng tin chi ti?t v? các s?n ph?m ?á m? ngh? c?ng nh? giá m? ?á Ninh Bình, m?u l?ng m? ??p quy khách vui lòng liên h? v?i chúng t?i.C? s? ?á m? ngh? Ninh Bình là ??a ch? c?ng ty xay d?ng, thi?t k?, làm khu l?ng m? b?ng ?á hàng ??u Vi?t Nam.  Xem thêm : Rao v?t | ??c truy?n tranh | Tin t?c hà t?nh | báo m?i hà t?nh | báo hà t?nh
?ang t?i...