MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

Tin t?c & S? Ki?n

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngC?p nh?t tin t?c & thông tin s? ki?n c?a Mazda trên toàn qu?c.

TIN T?C & S? KI?N

THACO GI?I THI?U M?U XE SEDAN THU?C TH? H? S?N PH?M M?I NEW MAZDA6 – PHONG CÁCH & L?CH LÃM

Ngày 16/6/2020, THACO chính th?c gi?i thi?u m?u xe New Mazda6 trên toàn qu?c. New Mazda6 là m?u xe thu?c th? h? s?n ph?m m?i c?a Mazda v?i phong cách thi?t k? hi?n ??i và l?ch lãm, không gian bên trong mang phong cách sang tr?ng và tinh t?; phong cách tr?i nghi?m m?nh m?, ??y c?m h?ng cùng h? th?ng an toàn ch? ??ng thông minh; t?t c? cùng h?i t? t?o nên m?u xe Sedan chu?n m?c c?a Mazda.

Xem chi ti?t

Mazda3 và Mazda3 Sport hoàn toàn m?i: C?nh tranh không n?m ? giá

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngNgay t? khi có thông tin Mazda3 hoàn toàn m?i s?p xu?t hi?n t?i th? tr??ng Vi?t Nam, gi?i yêu xe ?ã "??ng ng?i không yên" vì m?u xe ???c ?ánh giá là “hoàn toàn l?t xác” so v?i th? h? ti?n nhi?m c? v? thi?t k? và công ngh?. ??n ngày 4/11 v?a qua, công chúng ? Vi?t Nam ?ã ???c chiêm ng??ng b? ?ôi Mazda3 và Mazda3 Sport ??i di?n cho th? h? s?n ph?m m?i mang ý ngh?a “m? ra m?t k? nguyên m?i” cho th??ng hi?u Mazda toàn c?u.

Xem chi ti?t

BÀI PHÁT BI?U C?A LÃNH ??O THACO T?I L? GI?I THI?U B? ?ÔI HOÀN TOÀN M?I MAZDA3 VÀ MAZDA3 SPORT

Ngày 4/11/2019, t?i Hà N?i, THACO chính th?c ra m?t “B? ?ôi hoàn toàn m?i Mazda3 và Mazda3 Sport – S?n ph?m th? h? th? 7”. ?ây chính là hai s?n ph?m ??i di?n ??u tiên c?a th? h? th? 7, m? ra k? nguyên m?i c?a th??ng hi?u Mazda v?i s? thay ??i toàn di?n, s? h?u thi?t k? ki?n trúc xe d?a trên n?n t?ng công ngh? SkyActiv m?i, b? sung các trang b? ti?n nghi cao c?p, cùng h? th?ng an toàn ch? ??ng và thông minh i-Activsense, t?t c? ??u d?a trên n?n t?ng tri?t lý “T?t c? vì m?i ng??i – Human Centric”.

Xem chi ti?t

Mazda3 và nh?ng giá tr? song hành cùng th?i gian

Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, ?ã có h?n 6 tri?u chi?c Mazda3 ???c bán ra th? tr??ng th? gi?i, riêng Vi?t Nam ?óng góp h?n 50.000 xe – ??a Mazda3 tr? thành cái tên liên t?c n?m trong top 10 xe bán ch?y nh?t trên th? th??ng trong su?t 5 n?m qua nh? vào l?i th? phong cách tr? trung, trang b? ti?n nghi, v?n hành m?nh m? và giá bán h?p lý. ??c bi?t, khách hàng s? h?u Mazda3 trong tháng 9 còn nh?n ???c gói ?u ?ãi lên ??n 70 tri?u ??ng.

Xem chi ti?t

C? H?I KHÁM PHÁ VÀ TR?I NGHI?M B? ?ÔI SUV ??NG C?P C?A MAZDA

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngT? ngày 20 ??n 22/09/2019, Mazda Vi?t Nam ??ng lo?t t? ch?c chu?i s? ki?n tr?ng bày, k?t h?p lái th? b? ?ôi SUV ??ng c?p Mazda CX-5 & Mazda CX-8. Tham gia s? ki?n, ngoài vi?c ???c chiêm ng??ng các màu s?n cao c?p m?i tuy?t ??p, khám phá và tr?i nghi?m nh?ng công ngh? ??t phá trên b? ?ôi SUV 5  ch? và 7 ch? ??ng c?p th? h? 6.5 c?a Mazda, khách hàng còn ???c nh?n nh?ng quà t?ng ??c bi?t.

Xem chi ti?t

Nh?ng trang b? ??ng c?p trên Mazda CX-5 m?i

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngMazda CX-5 th? h? 6.5 không ch? mang ??n ?a d?ng l?a ch?n v?i 2 lo?i ??ng c? cùng 4 phiên b?n, mà còn ???c ?ánh giá cao khi l?n ??u tiên trang b? nh?ng tính n?ng hàng ??u phân khúc nh? GVC Plus, camera 360 ??, h? th?ng làm mát gh? ng?i. M?u xe SUV 5 ch? cao c?p Mazda CX-5 m?i cùng v?i chi?c SUV 7 ch? Mazda CX-8, s? tr? thành b? ?ôi SUV “Kh?ng ??nh ??ng c?p” c?a Mazda t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

Xem chi ti?t

M?U XE SUV 5 CH? MAZDA CX-5 M?I – S?N PH?M TH? H? 6.5 C?A MAZDA CHÍNH TH?C RA M?T T?I VI?T NAM

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngNgày 28/7/2019 t?i Qu?ng Nam – T?p ?oàn Thaco (Công ty C? ph?n Ô tô Tr??ng H?i) chính th?c gi?i thi?u Mazda CX-5 m?i – m?u xe SUV 5 ch? cao c?p. ?ây là s?n ph?m th? h? 6.5 v?i ngôn ng? thi?t k? KODO ???c nâng t?m, công ngh? SkyActiv ???c nâng c?p m?nh m? h?n, h? th?ng treo ???c tinh ch?nh, tính n?ng GVC Plus m?i ?u vi?t, cùng h? th?ng an toàn ch? ??ng cao c?p i-Activsense ???c b? sung thêm các tính n?ng thông minh. Mazda CX-5 m?i và Mazda CX-8 là b? ?ôi SUV “Kh?ng ??nh ??ng c?p” c?a Mazda. Trong ?ó, Mazda CX-5 m?i ???c ??nh v? là m?u xe SUV 5 ch? cao c?p, th? thao h?n, cá tính h?n, v?i ??y ?? ti?n nghi và an toàn cao c?p nh?t. ??ng th?i, ?a d?ng s? l?a ch?n v?i 2 trang b? ??ng c?, cùng 4 phiên b?n, ?áp ?ng k? v?ng ngày càng cao c?a khách hàng và xác l?p tiêu chu?n m?i trong phân khúc xe th? thao ?a d?ng SUV 5 ch?.

Xem chi ti?t

L?CH LÁI TH? VÀ TR?I NGHI?M XE MAZDA

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngD?u ?n c?a Mazda Vi?t Nam trong tu?n qua chính là s? ki?n lái th? Mazda. Trong tháng 8/2019, s? ki?n ?ã thu hút h?n 5.000 l??t khách tham gia ??ng ký lái th?. Ti?p n?i thành công, ngày 14/09 Mazda Vi?t Nam ti?p t?c t? ch?c s? ki?n lái th? ??ng lo?t trên toàn qu?c. Vì v?y, n?u b?n mu?n tr?i nghi?m c?m giác lái ??c nh?t thì hãy m?t l?n c?m lái nh?ng chi?c Mazda ??n t? th??ng hi?u Mazda Nh?t B?n.

Xem chi ti?t

Mazda3 và Mazda CX-5 l?t top 10 xe bán ch?y nh?t 6 tháng ??u n?m 2019

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngN?m 2019 ?ã b??c qua ???c m?t n?a ch?ng ???ng và trong kho?ng th?i gian ?ó, th? tr??ng ô tô Vi?t ?ã có nhi?u bi?n ??ng. Tuy v?y, khi l??t qua b?ng x?p h?ng nh?ng th??ng hi?u xe n?i b?t nh?t trong 6 tháng ??u n?m 2019, Mazda v?n t? tin khi có ??n hai ??i di?n góp m?t trong top 10 bao g?m Mazda3 và Mazda CX-5 - nh?ng tên tu?i ?ã góp ph?n t?o l?p ch? ??ng v?ng ch?c cho th??ng hi?u xe Nh?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

Xem chi ti?t

MAZDA KH?NG ??NH ??NG C?P TH??NG HI?U VÀ S?N PH?M T?I VI?T NAM

Ngày 28-29/06/2019 v?a qua, Mazda ?ã ??ng th?i t? ch?c Ch??ng trình tri ân khách hàng & Gi?i thi?u Mazda CX-8 t?i Hà N?i & TP.HCM. S? ki?n nh? là l?i tri ân ??n các khách hàng ?ã tin dùng xe Mazda trong th?i gian qua c?ng nh? kh?ng ??nh s? ti?p t?c c?i thi?n và nâng c?p ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v? ?? ti?p t?c nh?n ???c s? ?ng h? c?a khách hàng nh? là ch? ?? c?a Ch??ng trình “Kh?ng ??nh ??ng c?p – G?i tr?n ni?m tin”.

Xem chi ti?t

MAZDA CX-8, S? THAY TH? X?NG ?ÁNG CHO MAZDA CX-9

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngTrong phân khúc SUV 7 ch?, tr??c n?m 2017 Thaco ?ã nh?p kh?u d??i d?ng xe nguyên chi?c t? Nh?t B?n và bán ra th? tr??ng t?ng c?ng g?n 1000 xe Mazda CX-9 v?i m?c giá lên ??n trên d??i 2 t? ??ng - m?c giá c?a nh?ng xe h?ng sang t?i th?i ?i?m ?ó. M?u xe c? l?n và cao c?p nh?t c?a Mazda trang b? ??ng c? 3.7L, ???c ?ánh giá cao v?i thi?t k? khung g?m li?n kh?i ch?c ch?n, kích th??c xe r?ng rãi, ki?u dáng ch?ng ch?c, nam tính, v?n hành m?nh m?, linh ho?t, ti?n nghi sang tr?ng, cao c?p.

Xem chi ti?t

L?I C?M ?N DÀNH CHO NH?NG KHÁCH HÀNG MUA XE TRONG THÁNG 9

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngMazda ?ã và luôn là cái tên ???c r?t nhi?u khách hàng l?a ch?n và g?i g?m ni?m tin. ?i?u này chính là ??ng l?c ?? chúng tôi ti?p t?c c? g?ng, n? l?c không ng?ng ngh? ?? mang t?i cho quý khách hàng nh?ng d?ch v? ch?t l??ng và chuyên nghi?p nh?t. Thay m?t th??ng hi?u Mazda , Showroom Mazda Lê V?n L??ng m?t l?n n?a xin ???c g?i l?i c?m ?n chân thành, sâu s?c nh?t ??n v?i các quý khách hàng ?ã tin t??ng chúng tôi trong th?i gian qua.

Xem chi ti?t