Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngMazda Lê V?n L??ng

MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

?U ?ÃI

?u ?ãi

MAZDA GIA H?N GÓI ?U ?ÃI LÊN ??N 150 TRI?U V?I S? L??NG CÓ H?N TRONG THÁNG 06.2020

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngNh?m kích c?u th? tr??ng ô tô sau ??i d?ch Covid-19, Mazda th?c hi?n ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i s? l??ng có h?n t?i các ??i Lý t? 1/6/2020, t?o ?i?u ki?n cho nh?ng ai mong mu?n s? h?u các s?n ph?m Mazda ?ang ???c yêu thích. Khách hàng ??t xe s?m s? có c? h?i nh?n ?u ?ãi h?p d?n lên ??n 150 tri?u ??ng cùng nhi?u quà t?ng giá tr? t?i ??i Lý.

Xem chi ti?t

Mazda3 và Mazda3 Sport hoàn toàn m?i: C?nh tranh không n?m ? giá

Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngNgay t? khi có thông tin Mazda3 hoàn toàn m?i s?p xu?t hi?n t?i th? tr??ng Vi?t Nam, gi?i yêu xe ?ã "??ng ng?i không yên" vì m?u xe ???c ?ánh giá là “hoàn toàn l?t xác” so v?i th? h? ti?n nhi?m c? v? thi?t k? và công ngh?. ??n ngày 4/11 v?a qua, công chúng ? Vi?t Nam ?ã ???c chiêm ng??ng b? ?ôi Mazda3 và Mazda3 Sport ??i di?n cho th? h? s?n ph?m m?i mang ý ngh?a “m? ra m?t k? nguyên m?i” cho th??ng hi?u Mazda toàn c?u.

Xem chi ti?t

5 lý do nên s? h?u xe Mazda ngay trong tháng 10

Xe h?i ??i v?i ng??i Vi?t không ch? là ph??ng ti?n di chuy?n, mà còn là c? m?t tài s?n l?n. V?i thu nh?p bình quân ??u ng??i kho?ng 2.600 USD ng??i/n?m (2019). ??ng ngh?a v?i vi?c ?? mua m?t chi?c xe t?m 400 tri?u thì ph?i tích góp h?n 6 n?m. Do ?ó, ch?n th?i ?i?m lý t??ng ?? mua xe r?t quan tr?ng vì có th? ti?t ki?m ???c c? tr?m tri?u ??ng. Và tháng 10 chính là th?i ?i?m vàng cho nh?ng ai ?ang mu?n s? h?u các m?u xe Mazda ???c yêu thích, nh?ng v?n ti?t ki?m ???c m?t kho?n chi phí không nh? b?i các lý do d??i ?ây:

Xem chi ti?t

There are no offers available for your selection. Please contact your local Mazda Dealer for more information.