Mẹo gây sốc để đổi đĩa CD thưởngMazda Lê V?n L??ng

MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

??NG KÝ LÁI TH?

??ng ký và ??t l?ch lái th? dòng xe b?n mong mu?n t?i ??i lý g?n nh?t.

XIN VUI LÒNG ?I?N THÔNG TIN BÊN D??I. ??I LÝ MAZDA S? LIÊN H? V?I B?N TRONG TH?I GIAN S?M NH?T